Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 27/07/2017

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 30/07/2021

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 25/10/2019

Hành động, Bắn súng

Ngày phát hành: 13/01/2019

Bắn súng, Nhập vai, Kinh dị

Ngày phát hành: 07/05/2020

Bắn súng, nhập vai

Ngày phát hành: 13/11/2020

Hành động, Nhập vai, Bắn súng

Ngày phát hành: 01/04/2021

Hành động, Kinh dị (zombie), Sinh tồn

Ngày phát hành: 18/05/2021

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 03/11/2014

Nhập vai, Bắn súng

Ngày phát hành: 19/02/2013

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 04/12/2018

Bắn súng, Nhập vai

Ngày phát hành: 06/11/2015

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 13/08/2013

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 13/03/2020

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 09/11/2018

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 20/10/2016