Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 23/03/2018

Hành động, Nhập vai, Thế giới mở

Ngày phát hành: 17/03/2017

Nhập vai, Đối kháng, Thế giời mở

Ngày phát hành: 17/01/2020

Phiêu lưu

Ngày phát hành: 26/05/2020

Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 18/06/2020

Hành động, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 22/03/2019

Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 26/05/2021

Nhập vai

Ngày phát hành: 11/11/2011

Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 01/03/2016

Nhập vai, Phiêu lưu

Ngày phát hành: 12/08/2016

Hành động, Nhập vai

Ngày phát hành: 09/08/2018

Phiêu lưu, Nông trại

Ngày phát hành: 05/11/2019

Hành động, Phiêu lưu, Kinh di

Ngày phát hành: 20/08/2019